חמישה דגשים לעריכת הסכם גירושים שכדאי שתכירו

0
218
קרדיט לתמונות FREEPIK

כאשר נישואין באים אל קיצם, חשוב לגשת לתהליך הפרידה בבהירות ובשיקול דעת. אחד ההיבטים המכריעים של סיום גירושין הוא ניסוח הסכם גירושין המפרט את תנאי הפרידה. 

הסכם זה הוא מסמך מחייב מבחינה משפטית ויכולה להיות לו השפעה משמעותית על עתידכם. לכן חשוב לוודא שההסכם מתייחס לכל ההיבטים הרלוונטיים, ומכסה את כל האפשרויות והסיטואציות בצורה שתמנע חיכוכים עתידיים.
בהסכם יופיעו נושאים חשובים שעל בני הזוג להסדיר ביניהם: חלוקת רכוש, מזונות ילדים ומזונות אישה, משמורת, הסדרי ראייה ועוד. במאמר זה בחרנו להאיר חמישה דגשים בהסכם הגירושין ולשם כך נועצנו עם עו"ד לענייני משפחה עודד וולף www.wolf-law.co.il ).

להלן הדגשים:

חלוקת רכוש וחובות: אחד המרכיבים המרכזיים בהסכם גירושין הוא חלוקה שוויונית של נכסים וחובות, הידועה גם כ"הסדר איזון משאבים". כדי להגיע לחלוקה שוויונית יש צורך לסקור את כל הרכוש השייך לבני הזוג, – נכסים, כלי רכב, חשבונות בנק, השקעות ונכסים שנקנו להשקעה , זכויות סוציאלית, פנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות, מוניטין עסקי ואישי, זכויות באופציות ומניות ,לרבות חובות שצברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים. 

בהסכם גירושין.

לצורך חלוקת הרכוש יש לעשות הבחנה בין בני זוג שנישאו לפני 1.1.74 – שאז חלה עליהם חזקת השיתוף, לבין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, שאז נכנס חוק יחסי ממון בין בני זוג ומכוחו הסדר איזון משאבים.

הלכת השיתוף קובעת כי הנכסים המשותפים שצברו בני הזוג במהלך תקופת הזוגיות שלהם, יחולקו ביניהם באופן שוויוני בעת גירושין,
חוק יחסי ממון החליף את הלכת השיתוף וחל על בני זוג שנישאו אחרי ינואר 1974. לפי החוק קיימת הפרדה בין הנכסים של בני  הזוג במשך כל מועד הנישואין. כשנישואין מגיעים לקיצם  נעשה איזון משאבים בין בני הזוג באופן שוויוני, מלבד חריגים המפורטים בחוק. 

משמורת ילדים: אם יש לבני הזוג ילדים המעורבים בגירושין, קביעת משמורת הילדים היא בעלת חשיבות עליונה. משמורת ילדים עוסקת ביחסים המשפטיים והמעשיים שבין הורה לילד, כמו  הזכות של ההורה לקבל החלטות עבור ילדו והחובה של ההורה לדאוג לצורכי ילדיו.

הסכם גירושין מנוסח היטב צריך להתייחס לנושאים אלה בפירוט, כולל הסדרי משמורת משפטיים ופיזיים, זמני ראייה וחובות מזונות ילדים. טובת הילד צריכה להיות העיקרון המנחה בקבלת החלטות אלה, במטרה ליצור יציבות ולשמור על יחסים חיוביים. 

בישראל  קיימת הבחנה בין "משמורת" ובין "אפוטרופסות".
החוק מגדיר את תפקידם של ההורים  כאפוטרופוסים טבעיים לילדיהם " אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו "(סעיף 15 לחוק).

משמורת  מתייחסת למקום מגוריו של הקטין וסידורי הלינה הקבועים שלו. בישראל, בעת פרידה, לרוב מוגדר עבור הקטין הורה יחיד (בדרך כלל האם.  על פי חזקת הגיל הרך הקבועה בסעיף 25 לחוק, יהיו ילדים עד גיל 6 במשמורת האם) שעליו מוטלת החזקה על הקטין. המילה משמורת איננה מופיעה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, היא נוצרה בפסיקתם של בתי המשפט.

היות וטובת הילד יכולה להשתנות עם הזמן, נושא משמורת הילדים הוא נושא פתוח, ובכל עת ניתן לדון בפסק הדין מחדש אם התהוו מצבים שונים ומהותיים בעובדות שהביאו לפסק הדין הקודם. 


מזונות ילדים: מטרתם של מזונות ילדים להבטיח את רווחתם ויציבותם הכלכלית ולשמור על רמת החיים שהילד היה נהנה ממנה אילו ההורים היו נשארים יחד.

בהתאם להסדר המשמורת עליו יחליטו הצדדים, יגיעו ההורים להסכמות על גובה דמי המזונות, על אופן ומועד התשלום, על אופן החלוקה בין ההורים של הוצאות מיוחדות ועוד.

 גובה התשלום צריך אמנם להיקבע על פי היקף הצרכים של הילדים  אך גם להיות מותאם לזמן ששוהה כל אחד מההורים עם הילדים וכן לרמת הכנסתם. יצוין, כי כל סעיף בהסכם הגירושים הנוגע לילדים ניתן לפתיחה מחדש על ידי כל אחד מהצדדים, אם יוכיח כי חל שינוי מהותי בנסיבות מאז עריכת ההסכם. 

מזונות בין בני זוג : הדין העברי מחיל על הבעל חובת מזונות, הכוללת: אוכל, ביגוד, ריפוי, מדור וכל הנושאים הדרושים לכלכלת האישה.

חובת המזונות היא רק על הבעל כלפי אשתו. אישה אינה חייבת לפרנס ולזון את בעלה גם כאשר יש ברשותה ממון רב.
הבעל מחויב להמשיך ולשלם מזונות אישה עד הגירושין או עד שניתן פסק דין לגירושין. 

גובה דמי מזונות אישה נקבע בהתאם למצבם הכלכלי של בני הזוג, ולרמת החיים שלה הורגלה האישה בתקופת נישואיהם וחייהם המשותפים.

יחד עם זאת, במידה והאישה בוחרת לעבוד והינה משתכרת כדי צרכיה ו/או בכל מקרה שיש לה הכנסה ממקור כלשהו, כגון דמי שכירות, דמי אבטלה, קצבאות ביטוח לאומי, וכד', הבעל יכול לטעון לפטור מתשלום מזונות האישה, בנימוק לפיו "מעשה ידיה", קרי, הכנסתה, יהיו "תחת מזונותיה". אולם, במידה והכנסתה אינה מספיקה לה לשמור על רמת חייה, על הבעל עדיין להשלים זאת במסגרת תשלום מזונותיה.

סנקציות למניעת מניפולציות: לסנקציות בהסכם גירושין תפקיד מכריע במניעת מניפולציות ובהבטחת עמידה בתנאים הקבועים בהסכם. סנקציות אלה מופעלות כדי להרתיע כל אחד מבני הזוג מהתנהגות מטעה או מניפולטיבית במהלך הליך הגירושין ולאחריו. הם פועלים כגורם מרתיע על ידי הטלת עונשים או השלכות על פעולות שעלולות לערער את שלמות ההסכם או לעכב חלוקה הוגנת של נכסים או מקרקעין, הסדרי משמורת ילדים או התחייבויות כספיות. הסנקציות מתייחסות בדרך כלל למקרים של העלמת רכוש ו/או להפרת סעיפים בהסכם הגירושין. הסנקציות כוללות לעיתים קנסות כספיים, אובדן זכויות או זכויות, או אפילו השלכות משפטיות על אי ציות. המטרה בהכללת סנקציות בהסכם גירושין, היא לקיים שקיפות, אחריות והגינות, ובסופו של דבר להבטיח כי שני הצדדים יצייתו לתנאי ההסכם ולהרתיע כל ניסיון לתמרן או לרמות. הדבר מסייע לקדם פתרון שוויוני וידידותי יותר להליך הגירושין תוך הגנה על האינטרסים של שני בני הזוג המעורבים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here